TEAM

BERNARD VANHEUSDEN

KANDIDAAT RECTOR 

Mijn jeugd speelde zich af in Bilzen waar ik in 1977 geboren ben. Mijn hele schoolcarrière heb ik in het Sint-Lambertuscollege doorgebracht en in 1994 ben ik afgestudeerd in Latijn-Grieks. Naast school bestond mijn vrije tijd vooral uit de jeugdbeweging (Chiro Bilzen) en competitief wielrennen (ik heb het daarin wel nooit verder gebracht dan een 19de plaats… op 20 deelnemers: veel goede wil, hard afzien, maar te klein gabarit en ongetwijfeld ook gewoon te weinig talent; maar wat een mooie tijd!).

 

Na mijn kandidatuur Wijsbegeerte in Leuven (waar ik mijn vrouw heb leren kennen), ben ik naar Rechten geswitcht. Via een enige kandidatuur en drie licentiaatsjaren ben ik in 2000 afgestudeerd. Mijn laatste jaar ben ik samen met mijn vrouw op Erasmus gegaan naar Bologna, de oudste universiteit van Europa. Een onvergetelijke ervaring.

 

Toen ik zes maanden als jurist voor de FOD Leefmilieu werkte, deed er zich in februari 2001 een mooie opportuniteit voor om als assistent voor rechtsvakken te beginnen aan de huidige Faculteit BEW. Sindsdien ben ik verknocht aan de UHasselt. In 2007 doctoreerde ik rond brownfieldontwikkeling. Formeel aan de KU Leuven, wegens het nog niet hebben van een eigen Faculteit Rechten, met prof. dr. Kurt Deketelaere als promotor aan de KU Leuven en prof. dr. Anne Mie Draye als co-promotor aan de UHasselt.

 

Sinds 2018 ben ik hoogleraar aan de intussen opgerichte Faculteit Rechten. Daarnaast ben ik vanaf 2011 als advocaat beperkt verbonden aan Monard Law. Mijn specialisatie is het milieurecht/omgevingsrecht. Met enorm veel goesting en tot ieders tevredenheid geef ik daarover al jaren les aan de Faculteiten Rechten, BEW en GLW.
Op het vlak van onderzoek heb ik succesvol de eenheid Omgevingsrecht uitgebouwd, waarmee we ook een pijler vormen van het multidisciplinaire CMK (Centrum voor Milieukunde). Ik leid op dit ogenblik een groep van tien doctorandi, twee projectmedewerkers en een postdoc. Om daartoe te komen heb ik heel wat projecten binnengehaald en een enorme ervaring opgebouwd met veel verschillende financieringskanalen op allerlei niveaus (EU-Interreg, FWO, Vlir-UOS, Belgische/Vlaamse/lokale overheden, andere onderzoeksinstellingen, bedrijven, internationale organisaties,…). Met mijn eenheid zijn we op dit ogenblik ook betrokken bij vier hangende Horizon 2020-projectaanvragen (waarvan een als hoofdpromotor van het consortium).

 

Beleidsmatig heb ik ook al heel wat ervaring opgedaan. Voordat ik docent werd, was ik een tweetal jaren de verkozen AAP/BAP-vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. In die hoedanigheid heb ik toen al een AAP/BAP-raad opgericht en gezorgd voor vertegenwoordiging in de Onderwijsraad. Sinds 2011 leid ik de onderzoeksgroep CORe (Centrum Overheid en Recht) van de Faculteit Rechten en zetel ik in de Onderzoeksraad (en het Bureau) van de UHasselt. Op 1 december 2016 ben ik vicedecaan geworden van de Faculteit Rechten. Sinds vorig jaar zit ik ook in de Statutaire Commissie van Advies. Op al die plaatsen probeer ik steeds samen stappen vooruit te zetten.

 

Het is vanuit deze jarenlange en actuele onderwijs-, onderzoeks- én beleidservaring dat ik heel goed aanvoel waar onze noden liggen, welke onze ambities kunnen zijn en wat er moet veranderen. Ik heb een stevig netwerk uitgebouwd, zowel internationaal en in de Europese Unie als binnen België/Vlaanderen/Limburg. Wanneer nodig durf ik ook zelf een netwerk te creëren (zo ben ik een van de drie mede-oprichters van het grootste Europese netwerk van milieujuristen, het European Environmental Law Forum).

 

We staan voor enorme maatschappelijke uitdagingen en de universiteiten zijn de beste plaats om onze wereld mee richting te geven. Met een frisse wind, boordevol ideeën, en vooral heel veel passie, zou ik heel graag samen met jullie van de UHasselt 2030 een topuniversiteit maken.

 

Ik ben fier op onze universiteit!

 

WANDA GUEDENS 

KANDIDAAT VICERECTOR ONDERWIJS

Wanda Guedens is (bio)chemicus en sinds 2015 als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Chemie binnen de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Ze promoveerde er in 1999 tot doctor in de wetenschappen in het domein van de Chemometrie. Zij is coördinerend verantwoordelijke/co-titularis van opleidingsonderdelen in de Algemene chemie, Anorganische chemie, Biochemie en Vakdidactiek chemie in de opleidingen Chemie, Biologie, Handelsingenieur, Biomedische Wetenschappen, Geneeskunde, Industriële ingenieurswetenschappen en de Educatieve Masters.

 

Wanda Guedens was voorzitter van de vakgroep chemie in de periode 2002-2009 en is sinds 2016 vicedecaan van de Faculteit Wetenschappen.

 

Zij leidt in de Biomolecule Design Groep (subgroep van de onderzoeksgroep Materiaalchemie van UHasselt) het multidisciplinair onderzoek in biochemische en biomedische nanotechnologie. Meer bepaald het onderzoek in de gezamenlijke kerncompetentiedomeinen ‘innovatieve materialen voor gezondheid’ en ‘geavanceerde medische diagnostica’ van het Instituut voor Materiaalonderzoek en het Biomedisch Onderzoeksinstituut van UHasselt. De focus ligt op de plaatsspecifieke modificatie van (nanobody) eiwitten voor een georiënteerde en covalente koppeling op gefunctionaliseerde substraten zoals silicium, geconjugeerde polymeren, (nano) diamant, grafeen en nanodeeltjes met behulp van 'click'-chemie voor innovatieve biosensing. Verder worden (nanobody) eiwitten gekoppeld aan polymeer gebaseerde geneesmiddelen of beeldvormingslabels om hybride materialen te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt in andere gezondheidsgerelateerde toepassingen zoals respectievelijk gecontroleerde medicijnafgifte en beeldgeleide chirurgie.

 

Wanda Guedens heeft een track record in de universitaire lerarenopleiding, de STEM-problematiek en projectleiding van innovatieve onderwijs- en onderzoeksprojecten in een academische omgeving. Als docent vakdidactiek chemie o.a. tijdens de lerarenopleiding UHasselt/tUL (periode 2002-2007) heeft zij ervaring opgedaan op de werkvloer van het secundair onderwijs. Ze heeft in nauwe samenwerking met de toenmalige decaan Wetenschappen en facultaire collega’s een ‘Scholennetwerk’ opgericht en uitgebouwd van en met secundaire scholen.

 

Naast haar groot engagement voor onderwijs en onderwijsvernieuwing ligt de focus op het aantrekken van leerlingen door projecten en de organisatie van diverse activiteiten voor een netwerk van leerkrachten. Haar kennis en expertise vanuit de vroegere lerarenopleiding werd recent ook ingezet voor het voorbereiden en uitrollen van de educatieve master Wetenschappen & Technologie aan UHasselt. In het kader van het groeiplan voor onze universiteit bereidt zij mee de nieuwe masteropleiding Materiomics voor. 

KEN HAENEN

KANDIDAAT VICERECTOR ONDERZOEK

Ken Haenen is materiaalfysicus en huidige vakgroepvoorzitter van de vakgroep Fysica binnen de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Hij behaalde zijn doctoraat in 2002, en werd na zes jaar postdoctoraalonderzoeker van het FWO, waaronder een postdoc periode in Tsukuba, Japan, aan het NIMS, in 2008 benoemd tot tenure track docent. Sinds 2019 is hij gewoon hoogleraar. Ken Haenen is tevens gastprofessor bij IMEC, en sinds 2016 Directeur van de Doctoral School of Sciences & Technology. Hij was betrokken bij de oprichting van deze DS en startend vicedirecteur vanaf 2012. In 2013 werd hij vakgroepvoorzitter Fysica (8 maanden), gevolgd door een periode van 3 jaar als vicedecaan Wetenschappen (2013-2016), onmiddellijk gevolgd door opnieuw het voorzitterschap van FYS.

 

Hij is de coördinerend verantwoordelijke van de vakken Biofysica, Elektromagnetisme, Geavanceerde meetmethodes, Vaste-stoffysica, en International School (voor fysica), binnen de opleidingen Biologie, Chemie, en Fysica. Waar de huidige OPO’s allemaal deel uitmaken van de Faculteit WET, heeft hij in het verleden ook vakken verzorgd voor opleidingen binnen de Faculteiten BEW en GLW, en de School voor Mobiliteit.

 

Sinds 2004 leidt hij de onderzoeksgroep “Wide Band Gap Materials (WBGM)” binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec), waarbij zijn onderzoeksinteresses zich richten zich op CVD-diamant, inclusief de depositie, opto-elektronische karakterisering, oppervlaktefunctionalisatie, en op diamanten gebaseerde devices, en dit als onderdeel van een bredere scope op koolstofmaterialen voor energieopwekking en -conversie. Hij is tevens Editor-in-Chief van de tijdschriften Diamond and Related Materials en MethodsX (Materials Science), en redactielid van Scientific Reports en Physica Status Solidi. Hij is betrokken bij de organisatie van verschillende toonaangevende internationale diamant- en nanokoolstofconferenties, International Conference on Diamond and Carbon Materials (Chair), Hasselt Diamond Workshop (Co-Chair), and New Diamond and Nano Carbons (Executive Committee).

 

Naast de reeds vermelde interne beleidsfuncties, waaronder ook lid van het directiecomité van imo-imomec sinds 2010, en vier jaar Onderzoeksraad, heeft Ken Haenen ervaring met verschillende universitaire gremia, waaronder de Commissie Wetenschapsbeleid van de VRWI (drie jaar, tot de VRWI werd opgeheven), de Subgroup Doctoral Schools van de VLIR (sinds 2013), en de Werkgroep Ruimte (Onderzoek) van VARIO. Tevens is hij regelmatig gevraagd als “External Reviewer” voor onderzoeks- en onderwijsconsortia in het buitenland. In het kader van het groeiplan voor onze universiteit bereidt hij mee de nieuwe masteropleiding Materiomics voor.